ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Η BROKERS UNION, σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρέχει για κάθε τύπο πλοίου και σκάφους επαγγελματικής χρήσης, προγράμματα όχι μόνο υποχρεωτικής κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων όπως προβλέπει ο νέος νόμος 4926/2022, αλλά και ασφαλιστική κάλυψη μέσω προαιρετικών ασφαλιστικών λύσεων.

Ειδικότερα:

  • Ασφάλιση πλοίων

Κάλυψη Ιδίων ζημιών (Hull & Machinery) σχεδόν για κάθε τύπο και μέγεθος πλοίου χωρίς περιορισμούς ναυσιπλοΐας.

  • Ασφάλιση σκαφών αναψυχής

Κάλυψη Ιδίων ζημιών (Hull & Machinery) αλλά και Αστικής Ευθύνης Μόνον (Third Party Liability), για κάθε τύπο σκάφους, ιδιωτικής, επαγγελματικής ή ναυταθλητικής χρήσης.

  • Ασφάλιση αστικής ευθύνης πλοιοκτήτη-P&I

Κάλυψη ευθύνης των πλοιοκτητών έναντι του πληρώματος, φορτίου, ρύπανσης, συγκρούσεως και των επιβαινόντων. Αφορά όλους τους τύπους των πλοίων, δρομολογημένων πλοίων σε τακτικές γραμμές, επιβατικών και οχηματαγωγών πλοίων.

  • Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων

Κάλυψη των πλοιοκτητών -συνήθως του ποσού της απαλλαγής των P&I Club- έναντι των απαιτήσεων εκ των πληρωμάτων τους, για περιπτώσεις:
1. Ασθενείας και Ατυχήματος
2. Παλινόστησης (συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθενείας)
3. Έξοδα αντικατάστασης πληρώματος που προκύπτουν από τα ανωτέρω.
(Η κάλυψη αφορά και στα πληρώματα των ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής για την χρονική περίοδο τέλεσης πλόων).

  • Ασφάλιση νομικής προστασίας σκαφών αναψυχής

Κάλυψη νομικής προστασίας για οιαδήποτε διεκδίκηση αξιώσεων είτε από τρίτους, είτε προς τρίτους.

  • Ασφάλιση νομικής προστασίας πλοιοκτήτη-FD&D

Κάλυψη νομικών εξόδων στα οποία ενδέχεται να υποβληθούν οι πλοιοκτήτες/εφοπλιστές, για την επίλυση τυχόν επίδικων διαφορών ή διεκδικήσεων, που προκύπτουν από ναυλοσύμφωνα ή άλλες συμβάσεις.

  • Aσφάλιση μεταφορών και αστικής ευθύνης μεταφορέα

1. Κάλυψη μεταφερόμενων εμπορευμάτων οπουδήποτε στον κόσμο, με όλα τα μέσα μεταφοράς. Παρέχεται κάλυψη σχεδόν για κάθε είδος φορτίου, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τρόπο μεταφοράς του.
Πέρα από τις μεμονωμένες μεταφορικές διαδικασίες, υπάρχει δυνατότητα αυτόματης ασφάλισης διακινούμενων εμπορευμάτων μέσω ετησίων συμβολαίων “Open Covers” είτε “Block Policies”.
2. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Μεταφορέα και Διαμεταφορέα σύμφωνα με τους όρους των Διεθνών Συμβάσεων που ισχύουν για τις άμεσες υλικές ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται στα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

  • Αστική ευθύνη λιμένων, μαρίνων, ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων και ναυτιλιακών επαγγελμάτων

Κάλυψη ευθύνης έναντι κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την διαχείριση των αντίστοιχων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ