ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BU – DAS

ΟΧΗΜΑΤΟΣ / ΟΔΗΓΟΥ & OXHMATOΣ

Η BROKERS UNION, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρεία DAS δημιούργησε ένα προνομιακό πρόγραμμα νομικής προστασίας για το αυτοκίνητο και τον οδηγό.
Με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οχήματος & Οδηγού καλύπτεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο εκάστοτε οδηγός και οι επιβαίνοντες. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του οχήματος που ασφαλίζεται με συμβόλαιο νομικής προστασίας καλύπτεται ακόμα και όταν οδηγεί οποιοδήποτε όχημα που δεν του ανήκει.

Καλύπτονται:

 • Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
 • ΦΟΡΤΗΓΑ (Ι.Χ. ή Δ.Χ.)
 • ΤΑΞΙ
 • ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
 • ΔΙΚΥΚΛΑ
 • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ
 • ΤΡΑΚΤΕΡ
 • ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ

Γεωγραφικά όρια κάλυψης:

Οπουδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή Χώρα (ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης).

Υπηρεσίες και παροχές:

 • Εξωδικαστικός συμβιβασμός ζημιών του ασφαλισμένου όπου αυτό απαιτείται.
 • Οργανωμένο πανελλαδικά δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων. Ταυτόχρονα ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για να χειριστεί την υπόθεσή του αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.
 • Κάλυψη στην Ευρώπη.
 • Αμερόληπτη διαχείριση υποθέσεων χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρείας.
 • Νομικές συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον ασφαλισμένο και σχετίζονται με την ιδιότητα του ως οδηγού και ιδιοκτήτη οχήματος.

Καλυπτόμενες δαπάνες:

 • αμοιβές δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών.
 • δικαστικά έξοδα για την διεξαγωγή των δικών.
 • νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.
 • δικαστική δαπάνη αντιδίκου εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Καλύψεις:

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης από τρίτους και τις ασφαλιστικές τους εταιρείες για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που προκάλεσαν στο ασφαλισμένο όχημα στον οδηγό και στους επιβαίνοντες. Επιπλέον καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημιώσεων για αποθετικές ζημιές (πχ μείωση εμπορικής αξίας οχήματος, απώλεια εισοδήματος κλπ).
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια αν ο ασφαλισμένος οδηγός κατηγορηθεί για εξ αμελείας τραυματισμό ή θάνατο τρίτου προσώπου.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις (συναλλαγές). Πχ αν παρουσιαστεί κάποιο ελάττωμα στο καινούργιο όχημα που αγοράστηκε, αν προξενηθούν ζημιές στον χώρο στάθμευσης, προβλήματα στην μεταβίβαση ή στην ανταλλαγή του παλαιού σας οχήματος, κακή επισκευή στο συνεργείο κλπ.
 • Διαφορές του ασφαλισμένου με την δική του ασφαλιστική εταιρεία εφόσον αυτή δεν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις από συμπληρωματικές καλύψεις όπως: πυρκαγιά, κλοπή, μικτή ασφάλιση, θραύση κρυστάλλων, φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες κλπ.
 • Πραγματογνωμοσύνη σε περίπτωση ατυχήματος με το ασφαλισμένο όχημα -ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα- για όλες τις ζημιές άνω των 400€ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής.
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου οδηγού και ενός μάρτυρα σε περίπτωση που δικάζεται σε ποινικό δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.
 • Άμεση πληρωμή ζημιών του ασφαλισμένου που προκλήθηκαν από υπαιτιότητα οδηγού ανασφάλιστου οχήματος (για ΕΙΧ και ΦΙΧ μεχρι 20 φορολογήσιμους ίππους).
 • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις, πχ αν γίνει αγωγή επανείσπραξης από την ασφαλιστική εταιρεία του ασφαλισμένου (για ΕΙΧ και ΦΙΧ μεχρι 20 φορολογήσιμους ίππους).
 • Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρείας αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου αν ο ασφαλισμένος δεχτεί μονομερή αγωγή εναντίοn του (για ΕΙΧ και ΦΙΧ μέχρι 20 φορολογήσιμους ίππους).

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BU – DAS

ΟΧΗΜΑΤΟΣ / ΟΔΗΓΟΥ & OXHMATOΣ