ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ευκαιρίες Καριέρας

Η BROKERS UNION ΑΕ, είναι μία ραγδαίως αναπτυσσόμενη Πρακτορειακή εταιρεία Ασφαλίσεων. Συνεργάζεται με τις περισσότερες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές εταιρείες καθώς επίσης με τα συνδικάτα των Lloyds’s του Λονδίνου, έχοντας για το έτος 2019 παραγωγή Ασφαλίστρων άνω του ποσού των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η εταιρεία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της σε όλους τους Κλάδους Ασφαλίσεως με την προοπτική πάντοτε της αναβάθμισης και της εξέλιξής τους μέσα στην εταιρεία.

Αν και εσείς επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της BROKERS UNION ΑΕ, είτε ως Διοικητικό Προσωπικό, είτε ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, μπορείτε να αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού στο email: info@brokersunion.gr , όπου θα το εξετάσει και θα ανταποκριθεί άμεσα, λαμβάνοντας υπόψιν τις παρακάτω πληροφορίες:

Η εταιρεία αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Μηχανογράφησης: με γνώμονα την συνεχή βελτίωση των Μηχανογραφικών μας υπηρεσιών, άνθρωποι με πανεπιστημιακή γνώση και προϋπηρεσία σε Ασφαλιστικές Μηχανογραφικές υπηρεσίες ( portals εταιριών, γέφυρες, web services, κλπ) θα μας βοηθήσουν σ’ αυτό.
  • Τμήμα Ασφάλισης Γενικών Κλάδων: με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη του τμήματος , επιθυμούμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους που έχουν προϋπηρεσία στον Κλάδο Πυρός , Κλάδο Ασφάλισης Σκαφών, Αστικών Ευθυνών κλπ., αλλά και γνωστικό επίπεδο κατάλληλο για εξειδίκευση. Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης μέσω εσωτερικών διαδικασιών.
  • Τμήμα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας: άνθρωποι με γνωστικό επίπεδο Οικονομικών Επιστημών αλλά και Επιστημών Υγείας και με προϋπηρεσία σε αντίστοιχους Κλάδους, θα είναι αρωγοί στην περαιτέρω ανάπτυξη του τμήματος . Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης μέσω εσωτερικών διαδικασιών.
  • Διεύθυνση Πωλήσεων: Άνθρωποι με επικοινωνιακές δεξιότητες, προϋπηρεσία στο χώρο και γνωστικό επίπεδο κατάλληλο για τη θέση, θα μας βοηθήσουν στη περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε ήδη στους συνεργάτες μας. Επίσης με την κατάλληλη εκπαίδευση, θα συνδράμουν στην ανάπτυξη των εργασιών μας σε απευθείας επικοινωνία με συγκεκριμένο πελατολόγιο. Η δυνατότητα μετακίνησης και εκτός του νομού Αττικής ( εκτός της εργασιακής τους έδρας) είναι απαραίτητη.
  • Γραμματεία: για όλα τα παραπάνω τμήματα απαιτείται γραμματειακή υποστήριξη, από ανθρώπους με το σχετικό επίπεδο γνώσεων.
  • Ενδιαφερόμενοι που ήδη κατέχουν την άδεια του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή μπορούν να ενσωματωθούν στην BROKERS UNION ΑΕ, όπου θα εκπαιδευτούν με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου τους.
  • Ενδιαφερόμενοι για έναρξη εργασιών Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή θα λάβουν από την εταιρία μας, την κατάλληλη εκπαίδευση ούτως ώστε να μπορέσουν να λάβουν την άδεια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και να ενσωματωθούν στην BROKERS UNION AE.