ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

Η BROKERS UNION Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, με σεβασμό στον πελάτη προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που του παρέχει. Για τον λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι έχετε την δυνατότητα να αποστέλλετε στην εταιρεία μας εγγράφως τα παράπονά σας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε οιεσδήποτε πιθανές αδυναμίες ή παραλείψεις. Δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε άμεσα και αμερόληπτα κάθε αιτίασή σας, με σκοπό βεβαίως την πιο δίκαιη επίλυση του προβλήματος που έχει ενσκύψει. Για την καλύτερη διευκόλυνσή σας, διαβάστε κατωτέρω όσα αφορούν την διαδικασία που αφορά την διαχείριση αιτιάσεων των ασφαλισμένων.

 1. Σαν «αιτίαση» νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται.
  Δεν νοούνται σαν αιτιάσεις:
  α. Οι αναγγελίες απαιτήσεων
  β. Οι αιτήσεις αποζημίωσης
  γ. Απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών / διευκρινίσεων
  δ. Αόριστα ή αβάσιμα αιτήματα (το αίτημα δεν είναι σαφώς διατυπωμένο – δεν υπάρχει ακριβής προσδιορισμός της ζημίας από τα υποβαλλόμενα στοιχεία – η ζημιά δεν συνάγεται από τα υποβαλλόμενα στοιχεία).
 2. Ως «αιτιώμενος» νοείται το πρόσωπο το οποίο έχει τις προϋποθέσεις ώστε να εγείρει αιτίαση προς ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και την οποία έχει ήδη υποβάλει (τέτοια πρόσωπα είναι ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος της αποζημίωσης αλλά και ο ζημιωθείς τρίτος).
 3. Για την ορθή επεξεργασία της αιτίασης, θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας τα παράπονά σας, το αίτημα προς επίλυση του προκύψαντος προβλήματος, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και με ποιον τρόπο επιθυμείτε να λάβετε το αποδεικτικό παραλαβής της αιτίασης από την εταιρεία μας.
 4. Για την υποβολή της αιτίασης έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε ειδική φόρμα προς συμπλήρωση, σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας μας όσο από την ιστοσελίδα μας σε μορφή pdf (η αιτίαση μπορεί να αποσταλεί με fax: (+30) 213 00 23709 , με email: complaints@brokersunion.gr ταχυδρομικώς ή με κατ’ ευθείαν παράδοση στα γραφεία μας: Λ. Βουλιαγμένης 90 Γλυφάδα, Ελλάδα.
 5. Με την παραλαβή της αιτίασης από την Εταιρία μας, θα λαμβάνετε σχετικό αποδεικτικό παραλαβής της έντυπα ή ηλεκτρονικά. Στο αποδεικτικό θα αναφέρονται περαιτέρω πιθανές πληροφορίες ή άλλα απαραίτητα έγγραφα που ίσως πρέπει να προσκομίσετε, για την καλύτερη διερεύνηση της αιτίασης.
 6. Σε χρονικό διάστημα όχι περισσότερο των πενήντα (50) ημερών, προθεσμία η οποία αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης, θα σας απαντήσουμε εγγράφως σχετικά με το πρόβλημά σας.
 7. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχετε την δυνατότητα για εξώδικη επίλυση του προβλήματος, και μπορείτε να απευθυνθείτε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών στις αρχές: 1. Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ( Δ.Ε.Ι.Α. ) 2. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 3. Συνήγορος του Καταναλωτή
 8. Οποτεδήποτε μας το ζητήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εταιρία μας θα της παράσχει έγγραφη ενημέρωση για τις όλες τις αιτιάσεις των πελατών της.
 9. Όλο το προσωπικό της Εταιρίας μας έχει ενημερωθεί εγγράφως για την πολιτική διαχείρισης αιτιάσεων των πελατών μας.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ