Εν αναμονή καινοτόμων προϊόντων

Εξασφαλισμένη δείχνει να είναι η ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών κεφαλαίων, ομολόγων καταστροφών και των insurance-linked securities (ILS) στο σύνολο της. Παραμένει, όμως αδιευκρίνιστο ο ρυθμός ανάπτυξης της. Πολλοί θα είναι οι παράγοντες που θα το καθορίσουν, ωστόσο, η EY εκτιμά ότι η αγορά μπορεί να καταλάβει το 28% του μεριδίου των αντασφαλιστικών κεφαλαίων μέχρι το 2021 ή περίπου να αγγίξει τα 224 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία συντηρητική εκτίμηση, καθώς η EY θεωρεί ότι οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν ώστε να αναπτυχθεί ταχύτατα η αγορά των ILS θα είναι πολλές στα επόμενα χρόνια

Εν αναμονή καινοτόμων προϊόντων

Από την άλλη πλευρά κάποιοι εκτιμούν ότι παραδοσιακοί αντασφαλιστές και εναλλακτικοί σύντομα θα φτάσουν σε ένα σημείο ισορροπίας, γεγονός που σημαίνει ότι η αγορά των ILS θα πρέπει να παρουσιάσει καινοτόμες προτάσεις για να γράψει περισσότερη ανάπτυξη σε επίπεδο μεριδίων στην συνολική αγορά αντασφαλειών.Αντίθετη θέση σε αυτή την άποψη παίρνει η EY η οποία προβλέπει ότι η αγορά των ILS θα συνεχίσει βρίσκει νέους δρόμους για να αναπτυχθεί και να επεκταθεί.

Ειδικότερα, η EY πιστεύει ότι τα εναλλακτικά κεφάλαια και τα ILS έχουν δυνατότητα συνδυασμένης ανάπτυξης 22%, γεγονός που σημαίνει ότι θα συνεισφέρουν μέχρι το 2021 στο 28% των συνολικών αντασφαλιστικών κεφαλαίων, έναντι  συνεισφοράς 16% το 2016. Ωστόσο, μετά τα τελευταία συμβάντα των φυσικών καταστροφών, έχουν δρόμο να διανύσουν τα ILS για να γράψουν ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Υπάρχει, όμως και η άλλη οπτική των πραγμάτων: αν η αγορά των ILS βρεθεί στην απέναντι όχθη και οι υποχρεώσεις καλυφθούν, ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι σαφέστατα πιο γρήγορος στα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Επιβράδυνση αγοράς των ILS με την αύξηση των επιτοκίων

Κάτι άλλο που θέτει προς συζήτηση είναι EY είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των ILS και των εναλλακτικών κεφαλαίων θα επιβραδυνθεί στο μέλλον όταν επιτευχθούν οι αυξήσεις των επιτοκίων, όμως η ίδια πιστεύει πως αυτό θα λειτουργήσει αντισταθμιστικά και θα υπάρξει οριζοντιοποίηση των ILS.

Η ΕΥ βλέπει τις πλατφόρμες μεταφοράς κινδύνων ως μέρος της αγοράς των ILS στο μέλλον και ως στοιχείο που θα συντελέσει στην ανάπτυξης της αγοράς, καθώς οι πλατφόρμες αυτές διευκολύνουν την μεταφορά των κινδύνων στις αγορές κεφαλαίων, προσφέροντας στην  την δυνατότητα μείωσης των δαπανών.

Οριζοντιοποίηση των ILS σημαίνει επίσης και επέκταση των καλύψεων των ILS  σε νέους κινδύνους και νέες περιοχές. Θετικό είναι ότι η εμπιστοσύνη όσων τοποθετούνται σε ILS όλο και αυξάνεται σε σταθερούς ρυθμούς όσα αυτά τα επενδυτικά προϊόντα διαφοροποιούνται και προσφέρουν σταθμισμένες αποδόσεις.

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνουν την συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ILS και την αύξηση των μεριδίων τους στην αγορά.

Προσθήκες στην κεφαλαιακή διάρθρωση των παραδοσιακών αντασφαλιστών;

Ρυθμούς, ωστόσο ανάπτυξης μπορεί να επιτύχουν και οι παραδοσιακοί αντασφαλιστές βελτιώνοντας την κεφαλαιακή τους διάρθρωση, περιβάλλοντας στις δομές των υπό διαχείριση κεφαλαίων τους τα εναλλακτικά κεφάλαια, σημειώνει η EY. Τα ILS προσφέρουν ικανές λύσεις μεταφοράς κινδύνων και μείωσης κόστους λειτουργίας των αντασφαλιστών.

Τέλος, η EY αναφέρει ότι η αγορά των ILS είναι ικανή να διορθώσει τις αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Ως αγορά χρεογράφων της οποίας οι τίτλοι εύκολα μπορεί να αγοραστούν και να πωληθούν προσφέρει διαφάνεια, ακρίβεια στην τιμολόγηση, -εκεί που δύσκολα οι κίνδυνοι μπορούν να αξιολογηθούν και όπου δεν υπάρχει επάρκεια ιστορικών δεδομένων.

Ο ρόλος της αγοράς των ILS και των εναλλακτικών κεφαλαίων είναι πολύ σημαντικός και σύμφωνα με την ΕΥ ο κατάλληλος χρόνος έφτασε.

Πηγή: insuranceworld.gr – γράφει: Έλενα Ερμείδου